فقط شب میدونه

من تو آغوش غمو
فرقی برات نمی کنه
دلم از تو بی خبرُ
فرقی برات نمیکنه
چشای گریونه منو
حال پریشونِ منو
بغض شکسته منو
قاب شکسته منو
تنها فقط شب میدونه
گریه هر شب منو
تنها فقط شب میدونه
ناخن به دیوار کشیدن
عکساتو به آتش کشیدن
بی تو شبا چی کشیدم
باغصه از خواب پریدم
شبا بی من چه میکنی
رو پای اون چه میکنی
یادی از من تو میکنی
اشکاشو باور میکنی
می خوام فقط شب بدونه
آخه فرقی برات نمیکنه
آخ که میخوای بازم بری
آخه فرقی برات نمیکنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64871کپی شد!
764
۸