تفاوت

فـرقِ مـیـونِ مـا و دنیـامون، فـرقـِ مـیـونِ آب و آتیـشه
صد سال حتی همسفر باشیم ما راهمون آخر جدا میشه

با اینکه اینجا هردو آرومیم ، اما ته این قصه تاریکه
این روزهای امن و همرامی ،‌اما جلوتر جاده باریکه

تـو حـالـمـو هـرگـز نمیفهمی، مـن سـاکـتـم اما دلم رفته
انگار صدبار عاشقت میشم، هر لحظه ی هر روز ِهر هفته

فرقی نداره حالم هر چی هست، دنیای ما با هم نمیخونه
درگـیـر رویـای قـدیـمیـتی ، ایـن روزهـا یـادت نـمـیـمـونه

هر روز ِتقویمِ تو دیروزه ، من تازه تاریخم شروع میشه
هر روز این دیـوونه باز از نو با این تـفـاوت روبـرو میشه

تقصیر تو یا من نبود اما من خوب میدونم تو کِی میری
گاهی تمام آرزوهاتم ، گاهی از این احسـاس دلگیری

تا هرکـجـای جاده که رفتی هر وقـت باز ابری شدی برگرد
جز تو برای هیچ کس جا نیست ، سرتاسر تنهایی این مرد

https://www.academytaraneh.com/64783کپی شد!
1341
۳۲