کلاغ پـــ ـــ ــر

 مـــشــخــصـــه کـــــــه دنیا

توو دست من گم می شه

اگـــه خـــدا هــــم نــخــــواد

بــــه حـرف مردم می شه

***

تــــــوو راه لـــعـــنــت زده

بــــا ســایــه شـم درگیره

فــــرق مــنو اون بــا هم

قـــرار، کـــافـــه، تاخیره

***

یـــه بـــوسه، بعــد، نقطه چین…!

تــــو بــــــازیِ کــ ـــلاغ پــــ ـــ ـر

کــوک پــــاهــات چـــــــه نـاجور

دارن مـــــی شـــــن شدید تر

***

قـــــــدم بــــزن رو رفتن

این جـوری سمت تقویم

کـــــه عکس مـــات خونه

افـتـــاد رو حــوض قدیم

***

فــکرشــو پس نکردی

حــــــسّ بـــــــدِ توهم

پــــا بشه تـــوی سرم

مــثِ یــه خوشه گندم

***

یــــــا وقتی که حسمو

می کِشی روی سکو

هق هق دریـــــــا میاد

تــــوو رگـــــــای قلمو

https://www.academytaraneh.com/6460کپی شد!
1195
۲۸