مــعنای بی کــس شدن…

یه پاییزی گم شد توو دی ماهِ سرد!
میخوابم توو سـرما تا مـُردن بـیـاد!
یا فـریادمو می سـپارم دسـتِ کـوه
تا خـشـمش به هـمراهِ بـهـمـن بیاد!

دارم مُـردنـو زنـدگـی مـی کـنـم
بـا تـرکِـش تـوو قـلـبم نفس می کشم!
اسـیـرم تـوو دسـتـــای آزادگــــی
واســـه آســمـونـم قـفس می کــشم!

تـنِ خـاطـراتم پـُر از جـای چَـنـگ!
مـن حـسـم عجـیـبه،فـقـط درد نیست
نمی خـوام کـه بـغـضم عـفونت کنه!
کی گفته که گریه واسه مرد نیست ؟

چیه؟!…ها؟! روانی ندیدی؟!…ببین!
از اول مـن احـمق نــبــودم،بـفـهـم!
یـه جـایی،یـه روزی،یـه چیزی شده
یـا بـازم دروغــی شـنــیــدم،بـفـهـم!

یـه بـیـمـاریِ ذهـنـیِ عـاشـقـی!
پـُر از درد و گـریـه،پر از التهاب!
بـرای رهـایـی از ایـن فـاجـعــه
رو تخـتـت برایِ همیشه بـخـواب!

مـیدونی چه سـخـتـه تو تنها شی و
دلِ عـشـقِ تـو بـاشـه پـیـشِ کـسـی؟
توو ذهنت پُکیدن شروع میشه و
به مـعنای بــی کــس شــدن میـرسی!

چـقـد(ر) نـاامـیـدی تـرانـه،چـتـه ؟!
بگو چشمه ی اشکِ تو از کجاست؟
مـیـدونـم کــه سـخـتـه تـحـمـل ولـی
به جز اون فقط خودکشی راهِ ماست!

https://www.academytaraneh.com/64191کپی شد!
1336
۳۵