به سلامتی

به سلامتی ِ چشمات که همیشه مستِ مست         به سلامتیِ قلبی که به دستِ تو شکستِ

به سلامتیِ حرفات که همیشه تند و تیزه           به سلامتیِ اشکی که به پای تو میریزه

به سلامتیِ حق حق که یه عمرِ همدمم شد         به سلامتیِ عمری که به پای تو هدر شد

به سلامتیِ عشقی که برای ام تلخ تلخه           به سلامتی ساغی که سبوی می شکسته 

به سلامتیِ قلبم که یه عمرِ مونه احمق           که درش از پشت بستم میزنه بر در تَق تَق 

                                     به سلامتی همتون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6415کپی شد!
796
۲۳