من و.. نم ای بارون..!

من و نم ای ِ(نمهای) بارون!

..دلخسته توو خیابون!!!

با اشکای ِ سرازیر

..زدیم به جاده ی پیر !

ابریم و بغض ِ سردیم

..  تن ریزه های دردیم!

بارون ِ بی قراریم

..خود ِ خود ِ فراریم !!!

نمی مونیم نه دیگه..

می ریم  که کم نیاریم!

…فقط می خوایم بباریم

..فقط میخوایم بباریم!!!

رهایی آی رهایی ..دوای ِ درد ِ مایی!

دوای درد ِ مایی رهایی آی رهایی!!!

چیکه های ِ اشک ِ من

..نَمدونه ی ِ آسمون !

دوای ِ ما همینه

.. دلِای ِ   درب ُ داغون   !!!

فقط دیگه با بارون

..دل خواسته دم  بگیره!

با بوی ِ خاک ِ تازه

..  نَفَس بیاد..  نمیره!!!

https://www.academytaraneh.com/63803کپی شد!
1226
۴۴