بزن زیره چهار پایه

گلم این من بیا عشقم              طناب دار که آماده س

بزن زیر چهار پایه              بزن ای عشق من ساده س

بِکن دل از منو عشقم               بزن تا من بشم راحت

بزن شاید که با مرگم            کنم من ترک این عادت

که هرلحظه پیشت باشم        برات باشم مثه سربار

بزن زیر چهار پایه              منو از رو زمین بردار

می دونم اذیتت کردم            میرم راحت شی از دستم

خوده من هم دیگه این بار      از این دیونگی خسته م

طنابو جوری محکم کن         خدا هم خواست نشه پاره

من از عشق خودم خسته م     چرا قلبم دوست داره

بزن راحت شی از دستم        طناب دار که آماده س

بزن زیر چهار پایه              بزن ای عشق من ساده س

https://www.academytaraneh.com/63689کپی شد!
1062
۱۹