عروس تیغ و شمشیر

اگر جایی دلت گیره مبارک  /  اگر از ما چشات سیره مبارک

فرود از چشم تو معراج من بود / آهای چشم به در خیره مبارک

….

اگر اشک از چشام میره مبارک / اگر حرفام نفس گیره مبارک

لابد این اشک و  این حرفای دلگیر /همش سوغات تقدیره مبارک.

….

اگر دستام به زنجیره مبارک / گلویم بر لب تیغه مبارک

لابد این گردن و این دستته زنجیر / عروس تیغ و شمشیره مبارک.

https://www.academytaraneh.com/6361کپی شد!
1363
۷۸