فـرامـوشـت شده این مرد؟

بیا این قیچی و این عکس
مـنـو از خـاطـِرِت کـم کن
کـنـارِ هـم چـه زیـبـایــیـم
بـیـا تـصـویـرو مـبـهـم کن

منِ بی تو چقد(ر) پـوچه
بـیـا مـعـنـای مـن،برگرد
بیا اسمم رو یادم نیس(ت)
بـازم قـلـبـم مـنـو گـم کرد!

شـبِ مـن با تو شـب میـشـه
وَگَــرنـه گــنــگه تــاریـکـی
مـن از لـبـخـنـدِ تـو شـادم
تو مـیـخـنـدی ولـی با کـی؟

بـا بـارونِ چـشـایِ مـن
بـهارِ تو شرو(ع) میـشه
زمـسـتـونِ تـو بـا من بود
تا عشقت سرد و برفی شه!

چـرا هـر خـاطـره تـنـها
منو دیـوونـه تـر میـکـرد؟
تو یادت رفـتـه هـرچی بود
فـرامـوشـت شده این مرد؟

بـیـا ایـن بارو مـحـکـم باش
بــگـو تـقـصـیـرِ کـی بـوده
نـگـو تـقـدیـرِ مـا ایـن بـود
نـگـو قـسـمـت به چی بوده

چـشـام طـاقـت نـمـیـاره
تـرانـه توو دلـم یخ بست
خـــــدا فریـادمـو بـشـنـو
بـگو بـازم امیدی هـست؟

https://www.academytaraneh.com/63080کپی شد!
1281
۵۸