نوازشگرترین زیبا

به روی من نمی یاری، همیشه اشتباهامو

مسیر ا نحرا فیه ،نشسته زیر پا ها مو

نذار دستامو تو دست، شبای تلخ دلسردی

باهام بازم مدارا کن،پرم اززخم نا مردی

منو شرمنده کن امشب،بگیرم توبغل بازم

می خوام قاطی لبخندت، بشم زهروعسل بازم

صدام کن حس آرامش،نوازشگرترین زیبا

بذارمرداب تو سینم ،بشه آبی ترین دریا

شدی وردزبون من ،که ذکر روی تسبیحی

شبیه هیچکی نیستی و خدای هرچی تشبیهی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: