عاشق چی توزی

ای داد و بیداد ای ولک

به من زدی بازم کلک

چی توزت ازت خوشگلتره

عکست  رو دیدم  رو پفک

پیدات بشه دور و برم

می بندمت دم خرم

جیکت درآد بلبل زبان

زود آبروتو می برم

من دختر ایلی شرم

دل ازخدا هم میبرم

من زن چون تویی شوم

وای از چی توز هم کمترم

من روزی می آیم برت

سانتاف بیاد جای خرت

گر شرطمو انجام ندی

جفت پا خراب میشم  سرت

https://www.academytaraneh.com/6185کپی شد!
1303
۴۳