بی آبرو

من و رها کردی بری

خواستی بی آبرو نشی

شکستی پای رفتنم

که بام تو رو به رو نشی

 

اگه واست بی آبروم

اگه دیگه من و نخوای

باشه بذار برو دیگه

دیگه نمی پرسم کجای

 

بذار که این شکسته بال

له شده زیر غصه هات

بمونه تنها و برو

دیگه سراغت نمی آد

 

برو با اون غریبه که

حالا یه آشنا شده

با تموم نبودنش

برای تو خدا شده

 

برو دیگه برو دیگه

خوب می دونم خودت می ری

بذار که با رفتن تو

شروع بشه در به دری

 

اگه اون آبروت شده

اگه اونو فقط می خوای

بذار منو کنار برو

می بینم اون رو که میای

 

یه روز میای پشیمون از

رفتن و جا گذاشتنم

خدا کنه که دیر بیای

بسوزی تو نداشتنم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/61788کپی شد!
1012
۱۲