من از تو خیلی بدترم!

آی تو که از اشکای من بی خبری
خطا کردم! مگه نمیشه بگذری

خطای من بهونته، دل تو یک جای دیگه س
می خوای که رد بشی ازم، دوس داشتنت بی فایده س

واسم یه جوره مبهمه اینکه میگی باید برم
اگه خرابه حال تو، من از تو خیلی بدترم

طاقت بیار کنار من حتی اگه منو نخوای
فرصت من خیلی کمه بگو بازم پیشم میای

https://www.academytaraneh.com/6177کپی شد!
1059
۱۷