اغنیه اذا ملیتنی روح / اگه خسته شدی برو

اغنیه اذا ملّیتنی روح / اگه خسته شدی برو

 یمحبوب اشکثر حبیت و اجفیــــــــــــــــت

انتظرتک بل مطر و الشمس و اجفیت

علی شانک حملت اهموم واجفیـــت

زهیت او گمت تدلل علیـــــــــــــــــــــــــه

***

انتظرتک عایدت کل ناس لا جیت

و ابذکرک دمعتی بل عین لاجیــت

علی حبنه کثیره احباب لاجیــــت

تبعتک و انکرتهم صعبه الیــــــه

***

 اذا ملّیتنــی روح ، لا تنشد علیــــــــــــــــه

 ادری بیک جفیت ، عفت گلبی اباذیه

***

شنهی ذنبــــی اویاک ، و اتعذبت بجـــــــــــــــــــــــفاک

ذنبی گلبی حباک ، وابروحتک گمت اصفج بادیه

***

 ولک تعبیت و اتحملّت کل ضیــم

بفراگک سکنت الوادی و الــــــــدیم

واگف بل شمس و الخطر والغیــم

حبک عاد شرّبنی المنــــــــــــــــــــــیه

 ***

شنهی السبب ما جیت ، الف مکتوب ودیت

لدیارک تعنیت ، ما ادری انوی الیا ثنـــــــــــــیه

***

ما تدری حملت اهموم ویاک ، سهرت اللیل و اتعذبت برباک

یل ما عنده مـــــــــــــوده ، گلب الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته رده

درب العشق ســــــده ، خنت و اهواک ذبحیته فدیــــــــــــــــــــــــــــه

***

اذا ملیتنــــــی روح ، لا تسئل علیـــــــــــــه

 ادری بیک جفیت ، عفت گلبی اباذیه

***

معنی:

 چی شده خیلی زیاد دل بسته ای

زیر بارون خطا گل دستــــــــــــه ای

من یکی اسیر مکــــــر تو شـــــدم

 تو به خاطرات بد وابســــــــــته ای

***

 منتظر بودم کجایی یـــــــــــــــــــــــــــاورم

اشک ریزم به نگاه دلبــــــــــــــــــــــــــــرم

می دونی تو عشق ما خیلی حسود

 با توام عزیزی وتاج ســــــــــــــــــــــــرم

 ***

واقعاً اگه ازم خسته شــــــــــــــــــــــــدی

 دلبری داری و وابسته شــــــــــــــــدی

تو برو سفر من ُ تنها بــــــــــــــذار

 می دونم پیش کسی بسته شــدی

***

چه گناهی از دلم دیده بــــــــــــــــــودی

 بی وفا رفتی و دل رو ربـــــــــــــودی

 چونکه عاشقت شدم با درد و غـم

 عذر خواهی دلت رو چه ســــودی

***

ولک خسته شدم از بی وفایــــــــــــی

 تو صحرا رونده شد دل از جدایی

 خطر با وحشت باران جنــــــــــــگل

جامِ مرگ نوشیده دلایــــــــــــــــــــــی

***

چرا یادی نکرد این دل خـــــــــسته

 نخونده نامه ی مرموز و بسـته

 دلم تشنه ی دیدارت عزیـــــــــزم

نمی دونم کدوم جایی نشستــــه

 ***

کی می دونه چه غم ها رو کشیــدم

 چه بیخوابی از اون قهرت چشیدم

 رفیقِ بی وفا دل باز گــــــــــــــــردون

رهِ عشقم تو بستی من بریــــــــــــدم

***

تو برو خسته شدم من می مونــــــــــم

 دلت سرده جایِ دیگه می دونـــــــــــم

با جفایت خبر داره قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ

مــــن تو دلم طلاق عشقت می خونـم

 

 جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۶/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6010کپی شد!
1220
۸