حرفای تکراری

*** حرفای تکراری ***
هرچی میخوای بهم بگو
اما نگو قسمت نبود
اگه میخوای بری برو
اما دیگه چیزی نگو
حرفای تکراری دیگه
تو گوش من عادی شده
انگاری گریه واسه من
یه چیز تکراری شده
هرکی میاد یه روز میره
چه قصه تلخی شده
باشه بابا تو خوبی و
بدای قصه مال ماست
بسه دیگه بزار برو
تنهاییم و تنها بزار
بزار که راحت بمونم
امید من به فرداهاست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5946کپی شد!
1053
۱۶