ازین پگاه چه کس داند

به ندای قصه م گوش کن                  تو به شهر ما شبی دعوتی

تو بخوان ترانه ام را بگو                  که چه میخواهند ز من لعنتی

هوای شب فقط گرگ است                 نه میشی مانده و نه ماهی

تمام جاده گشته بی راهه                    نه تابلویی هست و نه راهی

چه شبهای تاری جا مانده                   در پس ِ این سحره تیره

نگاهی که تا به صبح مانده                به آسمان و به جاده خیره

دوباره صبح دیگری در پیش              ازین پگاه چه کس داند

صدای خسته ی شبها چرا                  دگر غزل نمی خواند

هوای شب فقط گرگ است                 تمام شهر غرق خاموشی

پرنده برای پرواز نکردن                   خودش را زده به  فراموشی

تو بگو خدای این شهر کو                 دل مردم شهر ما پیر است

و دوباره صبح دیگری در پیش          دل مردم از پگاه سیر است

https://www.academytaraneh.com/58825کپی شد!
896
۲۲