شهرشقایق ها

منم اون مرغک پیر / توی دست تواسیر
اگه باورنداری / توبهش بگوبمیر
بخدامن میمیرم /تودلم غم میگیرم
نمیخوای بامن باشی /دیگه ازپیشت میرم
میرم اون شهری که عشق /میون غم نباشه
توی قلب عاشقاش / دیگه ماتم نباشه
میرم اونجاکه دلم همه روصداکنه / ازکسی جدانشه شب وروزدعاکنه
توی شهری که میگم /آدماش شقایقن /گل بی وفایی نیست / همه گلهاعاشقن
همه گلهاعاشقن.
اونجاشهرعاشقاست / همه گنبداش طلاست
توی دست مردماش / رشته ی مهرووفاست
کسی توش غم نداره / کسی ماتم نداره
اگه توش پابذاری/ خودتم میگی آره
خودتم میگی آره
توی شهری که میگم …

https://www.academytaraneh.com/58798کپی شد!
1032
۲۶