خدا به دادت برسه

دل دل نکن حرفی بزن

منو کلافه تر نکن

به این که دق دادی منو

دردی اضافه تر نکن

نزار که مردم هو کنن

غرور مردی که شکس

نزار بگن شکستنم

به خاطر تو بود و بس

آی تو که خالی میکنی

شونتو از زیر سرم

آسته میری آسته میای

فکر میکنی بی خبرم

ببین عصامو پیر شدم

ببین چی اومد به سرم

دور و برت شلوغ شده

میگی نیا دور وبرم

کیه نشسته زیر پات

کی داره میبره تو رو

کی داره خامت میکنه

داری بهم میگی برو

خدا به دادم برسه

چجوری بی تو سرکنم

سخته برام نمیتونم

به دوری عادت بکنم

خدا به دادت برسه

از خدا بی خبر شدی

این منه ساده رو بگو

خیال میکردم از خودی

https://www.academytaraneh.com/58575کپی شد!
1123
۱۲۰