آدمای حسود

فـــڪـــر نبــودن تــــو ایــن دلـــو میـــســوزونــ
آخــــــر تـــرانــه هامـــو بــه گــریـمیـڪشـونـ


قــلـب مـنــو شــڪســتـــے بـا حـرفــاے نپـختـ
ایــن تــهـمــت نــاروا دروغــه هــرڪـے گــفـتــ


مــن عاشــق تــو هســتـم خیــانتـم  ڪــجـا بـود؟؟
بـا ایــن ڪــ پـشـت سـرم حـرفـاے نـا بـ جـا بـود


آدمـــــای حــــســــودِ دور  و بــــــرم  ڪــــم نـــیــســــن
خـوب میـدونـن ڪبــے تـو چـشـام هـمـیشـ خـیـســن


دوس نـــدارن بـبــیــنــن مـنــو تــو بــا هـــم باشـیـم
نـمـیـدونـن مـادوتـا بـ عـــشـــق هـــم دلـخـوشـیم


نـمـیـذارم حــســـودا چــــوب لــاے چـــرخــم ڪــنـن
ایــن آهــنــو بـــا حـــرفـــا نــمــیــتـونــن خـــم ڪـنـن


قــول بــده ڪــ بــمــونـــے  مــثـ یـ مـرد ڪـنـارم
مـن ڪـ بــه جـز وجــودت هیـچ حــامــے اے نـدارم

https://www.academytaraneh.com/58124کپی شد!
872
۹