دل کندن

اگه میگی غم چشمات برای رفتن من نیست
چرا آبی اون چشمات مثال آسمون ابریست؟
اگه میگی دلت هرگز نمیگیـره برای من
دلیل خیسی چشمات عزیز من بگوازچیست؟
توکه میگفتی این روزا به یاد من نمی افتی
همه میگند ومیدونم چه اسمی رولبات جاریست
نمیخواد ازمن عشقت رو عزیزمن بپوشونی
نگاهت دیگه افشا کرد،دل تو مست عشق کیست
عزیزم اشک چشماتو بکن پنهون ازاین عاشق
دارم میسوزم ومیگم: که تیر چشم تو کاریست
خیال کردی نمیدونم دلت میخواد که برگردم
ندارم چاره ای من هم،واین دل کندن اجباریست

https://www.academytaraneh.com/58113کپی شد!
864
۲۵