یادم نمی یاد

من که یادم نمی یاد
چیزی ازم خواسته باشی
حتی یادم نمی یاد
چیزی ازم کاسته باشی
از تو ممنونم منو
نیردی از یاد
کاری کردی که نشم
شبیه فرهاد
روربه روز که می گذره
تو مهربونتر می شی
بگو بم که چی بگم
وقتی دلخور می شی
هرچقدر که خوبی تو
همون اندازه بدم
منو خلاشم کن ازین
غمی که شده هم قدّم

https://www.academytaraneh.com/5752کپی شد!
950
۱۸