من بی تو…

تیــکُ تاکِ ساعتــــا، داد میزنــــن هیــــس!

حسِ خاطراتمون، دیگه قشنگ نیس(نیست)

.

ســرد و بی نــورِ خــونه، بیــا که خستــه م

بی تو شهــر یه زندونــه، به جات شکستـه م

.

پـا به پــام بــاش کـه دلـــم داره مــیمـیـــره

مـــنِ بــی تــــو رو شبـــونه یــاد میگیــره

.

پــریِ قصـــه ی مــا، تنهــــا مـــی مـــونه

حســرتِ مـا شــدن و، یه بـوف می خونــه

می خــونه توگـــوشِ من، میــره یکیمــون

اون یکــی شایــد دیگــه، زنــده نمــــونه!!

.

دلِ مــــن میســــوزه، سیــــگارِ تـودستـــم

نمـــی بـیـــنیُ منـــم، چشــامـــو بســتـــــم

.

تــو سکـــوت میکنـــیُ، صــدام یه شیشــه

مـن و میشکونــی،  میگــی: شدی کلیشـه!

.

چـه خیــالِ خوشــیِ، عاشـــق میشــی تــو

بعـــدِ مــن بی طاقتــی!، تــب میکنــــی و

.

پــریِ قصـــه ی مــا، تنهــــا مـــی مـــونه

حســرتِ مـا شــدن و، یه بـوف می خونــه

می خــونه توگـــوشِ من، میــره یکیمــون

اون یکــی شایــد دیگــه، زنــده نمــــونه!!

 

https://www.academytaraneh.com/57397کپی شد!
1587
۳۸