بگیر! شوکران.. بنوش!

مرا  سکوت ِ حنجره!

تورا

صلیب ِ آه  کشت!

دگر تَبار ِ عشق را

نه جرم ُ نه گناه کشت!

نه  هیچکس ..کمان کشید

نه دشنه این.. بر آن کشید

بِمُرد دل..زبس که جورِ این زبان ..به جان کشید!

بِمُرد دل..سیه بپوش

کجاست ..مَحرمی؟!

خموش!!!

در این هوا

نَفَس

بمیر!

بگیر

شوکران!

بنوش!!!

 

https://www.academytaraneh.com/57043کپی شد!
1071
۶۲