گل سرخ

عشق بنیاد مردان ببی عاطفه بود
گل یاد دل مردان بی واسطه بود
سرخی خون گل سرخ واسه دل واپسی هام
گریه ی چشم واسه معشوق بی کسی هام
جرعه ای اب واسه ریختن پای گل
خاکُ خون همه میریزن پای گل
سرُدستُ دل من بی تابن
فکشون تو فرک عشقُ گلامن
گل سرخ سرخی خونی به پا کن
به پا کن خون دو رنگی به پا کن
ابی اسمونو سرخی خونی واسه ببر
کوه سربلندُگل های خوبی واسه ببر
شیرَشاهین پیش گل گریه کنون
چرا رفتی زدلم ای بی وفا ای بی نشون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5667کپی شد!
861
۵