وصف گل

بوسه باران میکنم روی تو را
می زنم شب شانه گیسوی تو را
می روم در باغ وبستان تا که باد
با خود آرد اندکی بوی تورا
وصف گل پیش رخت بس باطل است
گل ندارد رنگی از روی تورا
گر بگردد در همه عالم کسی
کس ندارد خلق نیکوی تورا
زیر لب گفتم به دادم رس خدای
تا بدیدم چشم جادوی تورا
چون کمانی تیر بر قلبم گشود
تا که دیدم طاق ابروی تو را
عاشق ودیوانه شد دل تا شنید
وصفی از رخسار وآن خوی تورا

https://www.academytaraneh.com/5608کپی شد!
939
۱۹