حقــه

واســه حقــه ی زشتـت تو سرشـار از نبوغــی

ایــــن همـه بازی خــوردم نفهمیدم دروغــی

آتیــش زدی به قلبم سوزونــدی تار و پـــودم

همــراه من نبـــودی وقتــی که با تو بـــودم

توقلـب من یـه نفرت گذاشتــی بـه یادگـــار

سوژه بازیت شدم سوختـم یه عمــــر آزگـــار

شدم یه اسبــاب بـــازی مضحــکه دســت تو

همـــــش تو فکـــر اینکه ازم بگـــیــری آتو

خورشید همیشه خواب نیست که تاریکی بباره

ایـــن شبـــه که به خورشیــد باید بــده اجاره

تمـــوم شده رسیدن رفتــن من یه نقطه س

چـــون سر خط شـــروع نوشتـــن یه حقه س

——————————–

باز هم یک کار قدیمی

https://www.academytaraneh.com/5586کپی شد!
1098
۴۴