میخوام مغلوب دنیا شم!

بازم کابوس پشت هم
بازم غصه جلو رومه
نمیـدونم ولی حـسم
میگه امروز هم شومه

دیگه راه فراری نیس(ت)
میخوام مغلوب دنیا شم
آره دنیا توبردی باز
میرم جایی که پیداشم

تشـکرمیـکنم از تو
که غم همواره مقدوره
یه روز میرم ولی اینجا
بدون که عشق مهجوره

ازاین دلشوره ها باید
یه روز همراه فرداشم
برم تا آخر دنیِا
همونجایی که معناشم

https://www.academytaraneh.com/55731کپی شد!
1020
۳۹