درد مردم

درد من درد یه مردم یاد من یاد یه مردم تا ابد تودلا موندم تا همش شعرو میخوندم
تا توبودی همدم من تاتوبودی در دل من صدای نم نم بارون می یومد از لب کارون
.
من همش یاد توبودم تویی تنهای وجودم درد من درد خدایی که با تو میشه جدایی
درد من درد یه………
.
چشای خسته بارون توی شبهای زمستون همیشه به اسم ناودون توی پلییز توی ایوون
صدای بال پرنده که همش بی عشق میخنده صدای بچه و کودک که همش میخونه لک لک
.
صدای کتاب و دفتر توی فکرای کبوتر همیشه نخونده بارون روی لب های تابستون
درد من دردیه……….
.
می یومد صدای خنده از لبای یک پرنده درد طوفان توی سوران میزنه بهر سواران
که بی یاد مردم خوبان جداشیم ز رنج ایران همه گی بریم به ایران بخونیم مرداب شادان
.
درد من درد یه……..
درد بارون،درد مردم،دردمن درد ایران،درد سوران،دردغم
درد من درد یه…………

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5324کپی شد!
875
۲