از اون روزی که رفتی

ازاون روزی که رفتی باورم شدنمیتونم بدون تو بمونم
نمیتونم سرود زندگیمو بدون خنده لبهات بخونم
ازاون روزی که رفتی باورم شدنباشی من بدون توغریبم
نباشی از تموم دلخوشی هابدون روی ماهت بی نصیبم
ازاون روزی که رفتی توی قلبم امید زندگی هم بعد تو مرد
امید تا قیامت باتو بودن بدون رنگ چشمای تو پژمرد
ازاون روزی که رفتی قلب سردم اسیرباد وبارون خزونه
هنوزم مملو از بغض سکوته شبای سردوغم آلود خونه
ازاون روزی که رفتی خاطراتت همیشه همنشین لحظه هامه
صدای هق هق این قلب خسته به جای خنده ی روی لبامه
ازاون روزی که رفتی واسه من بهار سبز همرنگ خزونه
بدون قصه های گرم چشمات زمونه بادلم نامهربونه

https://www.academytaraneh.com/5280کپی شد!
1432
۳۹