به من بخند

پاگیر من نشو                 دل به دلم نبند

اسیر من نشو                    به حرف من نخند

یه روز که میرسه             به حرف من دلت

میشکنه له میشه                 نمیخنده لبت

حیفه حروم نکن               عمرت رو پای من

دلگیرم از خودم               چیزی نگو به من

جا موندم از خودم             جا موندی از دلم

کجا جدا شدی                 موندی که من برم

از من به دل نگیر             اشکی برام نریز

این قسمت منه             دوستت دارم عزیز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/50395کپی شد!
798
۴