چشم تو

امروز تو چشم تـــو
من عشقو فهمیــــدم
این اولیـــــن باره
که سیر خندیــــــدم

با اینهمه مشکــــل
عشق تو درمونـــــه
حوای من بی تـــــو
از من چی میمونــه

تا تو زمین باشـــی
دور تو میچرخــــم
با سردیه دستـــات
من زود میرنجــــــم

امروز مـن با تــو
ی لحظــه ی نابـــه
شاید که ی رویاس
این بهترین خوابـــه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: