عشق کهنه

یادگاری ها شکوندن پنجه هایِ بغضُ گریه

اشک هایی تازه امٌا یادگارَز عشقِ کهنه

بیکرانِ گونه هایم جایِ امنی واسه هق هق

مبتلا بودن به گریه بهترین تسکینِ عاشق

من بیادت مینشینم تا بلوغِ یک دوباره

همنشین با موجِ اشکُ غرقِ فوٌاره ی گریه

تویِ یک سلٌولِ مطلق  هم اتاقم دیوارِ کم حرف

فکرِ رفتن دربه در شد زیرِ این رگبارِ از برف

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/50059کپی شد!
813
۴