رقص نیلوفری

رقص نیلوفری

خوندم‌ از بوم‌ چشات‌، رنگ‌ ناباوریتو

قرمز سرخابیتو، سبز خاکستریتو

بچّگی‌ بسّه‌ دیگه‌، سرسره‌بازی‌ که‌ نیس‌

تاب‌ نداره‌ دل‌ من‌، عشقای‌ سرسریتو

زده‌ خشکش‌ دلم‌ از پیچک‌ ناز و ادات‌

می‌شناسم‌ هرزگی‌ رقص‌ نیلوفریتو

همه‌ می‌دونن‌ می‌یای‌، پی‌ دونه‌ پی‌ آب‌

تو رها نمی‌کنی‌، شیوۀ کفتریتو

دشت‌ بازار کساد، مال‌ من‌ بود نکنه‌

توی‌ بازار سیاه‌، نشناسی‌ مشتریتو

فانوسای‌ دریاییتو، بیگیرون‌ که‌ گم‌ شدم‌

واسه‌ من‌ تکون‌ بده‌، دستای‌ بندریتو

لب‌ وا کن‌ حرفی‌ بزن‌، بد و بی‌راهی‌ بگو

هر چی‌ باشه‌ دوس‌ دارم‌ لهجۀ آذریتو

https://www.academytaraneh.com/4960کپی شد!
1805
۲۵