دارم کم کم بهت وابستـه میشم…

 

دارم کـم کـم بهــت وابستـــه میشــــم

یه حــرفایــی تــو قلبـــم گیــر کــرده

دارم تسلــیــــم ایـن احســاس میشــم

ببیـن احســـاس من تغییـــر کــرده

 

میخـــوام درگیــر ِ ایـن رویــا نبــاشــم

بـذار اینجـــا کنــار تــو بشینــــم

یــه وقتـــایی ازم دلگیـــر میشـــی

نمیتـــونم تـورو تنهـــا ببینــــم

 

اگــه حرفــی زدم از عــاشقیـمــه

کســـی مثـــه تـــو خـــوب بــودن بلــد نیست

یــه وقتــایی هــوا خیلـــی گرفتــه ست

تـــو باشی حال ِ این دنیــا کــه بد نیست…!

 

مثـــه رویـــا شده میبـــاره  بــارون

هنـــوزم میزنــه محکــم بــه شیشــه

بیـــا هم پـــای من شـــو زیـــر ِ بـــارون

یــه چتـــرم  واســـه مــا انـدازه میشـــه…

 

دارم کـم کـم بهــت وابستـــه میشــــم

یه حــرفایــی تــو قلبـــم گیــر کــرده

دارم تسلــیــــم ایـن احســاس میشــم

ببیـن احســـاس من تغییـــر کــرده……

 

https://www.academytaraneh.com/49559کپی شد!
2978
۸۸