سال تازه

زمین بازم یه دور دیگه چرخید

بهار خانوم بازم اینجا رسیدن

خلاصه بعد فصل سوز و سرما

گل و بلبل به همدیگه رسیدن

چقد سختی کشید بیچاره بلبل

برای دیدن یارش دوباره

آخه بلبل میدونه بعد سرما

خلاصه نوبت فصل بهاره

خداونداتوی این سال تازه

مث(ل) بلبل مارم حاجت روا کن

با دستای پر از مهر و محبت

دل پر درد ما ها رو دوا کن

نباشه صحبت قحطی و جنگی

ببینیم هر شبش خوابای رنگی

یجور حلاجی کن دل های مارو

مثل پنبه بشه دل های سنگی

فقیرا خیلی سختی ها کشیدن

بیا غمهاشونو امسال فنا کن

مریضا و اسیرا چشم به راهن

توی احوالشون حول لنا کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/48989کپی شد!
1071
۱۱