حادثه..

ببین دوباره دیر شده
کاغذ کادوی نواری
پیچیدمش دور ِ یه شال
طاقت ِ تاخیر نداری

با عجله جوراب به دست
دنبال ِ واکس ِ کفشمم
پیامک ِ دیر نکنی
الان دیگه توو رَخشمم

یه چارراه ُ چراغ ِ زرد
حالم دوباره بد میشه
یه گل فروش ِ کوچولو
گلم گلات چقد میشه??

پِت پتِ رخش ِ خوشگلم
پارک ِ کنار ِ جوب ِ آب
تا من برم سر ِ قرار
توام بگیر یکم بخواب

دَوون دَوون نفس زنوون
چارراه ِ بعد ُ حادثه
یه اتفاق ِ بی نظیر
قرار کنار ِ مدرسه

سوت ِ قطار توو گوشم ُ
چرخش ِ پام ُ رقص ِ دست
وِلو شدن توو جوب ِ آب
دستام رو جدولا نشست

چرا همه دور ِ منن
قلبم چقد تند میزنه
یکی میگه بد شانسیا
پاشو که راننده زن ِ ..

پیاده رو پر از قدم
کوچولوهای کیف به دست
یکی توو ایسگا اتوبووس
اوومد کنار ِ من نشست

قرارمون اینجا نبود
کجایی تو بی معرفت
دستاشو روو پاهام گذاشت
گــُـف دلخوریش ُ خط به خط

گرم ِ شکایتا ُ غـــُـــر
اخموو بوود ُ یکم نُنُر
هرچی میگفت غریبه بود
اون دختتر ِ با دل ِ پُر

نزدیک ُ نزدیکتر میشد
چسبیده بود دیگه بهم
چشم ِ همه رو ما سوار
پاشُدم ُ گفتم اِ هـِــم..

خانم خجالت بکشین
عجب دوره زمونه ای
نگاه ِ مات ِ دخترک..
تو اوون که گفت میمونه ای؟؟

صدای پیس ِ اتو بوس
رفتن ِ اون دختر ِ لووس
الان دلم تنگ ِ براش
توو حسرت ِ یه نیمچه بوس..

بازم صدای ِ اون میاد
توهـــُــم ِ بازم خدا..!!
دکترا گفتن چی شدی..
یه ماه بودی توو کُـما

مرخصی تا بعد ِ ظهر
یه آب هویچ مهمون ِ من
مواظب ِ عشقم بمون
تورو خدا،به جون ِ من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4872کپی شد!
1784
۹۵