مادر

خداپرنده روصدامی کنه
چادرهستی و به پامی کنه
به خاطر اشک سحرهای تو
خدابه من گاهی نگا می کنه

قاصدکا حس پریدن دارن
پرستوها فکررسیدن دارن
پریدن ورسیدن ارزونیشون
تاوقتی که دعای مادر دارن

رولب توترنم وترانس
اون آسمونی که پرازستارس
به زیرپای توتمام خوبی
بهشت همینه،مابقی بهانس

وقتی توباشی مادرم شادیه
این آسمون به لطفت آفتابیه
دریاچه زندگی من وما
تا انتها همینجوری آبیه

تو موندگاری ،آیه رفاقت
گریه وغم نصیب ،درفراغت
تومظهر تمام خوبیائی
مظهر من فدای اون نگاهت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/48407کپی شد!
941
۱۲