چون عشقمون

واسه باهم بودن نذار مرزی باشه

بذار که آغوشت توتن من جاشه

واسه لمس دستات دست من آماده س

پی به حست بردن واسه چشمام ساده س

من به دستات قانعم گرچه هیچ سقفی نیس

ندارم ترسی چون عشقمون مخفی نیس

همه میگن از عشق هر دومون تب داریم

خب چه عیبی داره فکر کنن بیماریم

زیر چتر دستات ترسی از بارون نس

با تو روح خستم دیگه سر گردون نیس

 

https://www.academytaraneh.com/4834کپی شد!
837
۱۲