نا…مرد

بذار زندگیم زیر پات له بشه

بذار هرچی دارم بسوزه یهو

بمون مطمئن شو که داغون میشم

بمون، بعد از اون هرجا می خوای برو…..

دیگه لابه لای شب و کوچه ها

من و خاطرات تو هم پرسه ایم

دارم پا به پای دلم می شکنم

دارم رد می شم از تو و زندگیم

خدایا…. حواست اگه با منه

بذار پاتو روی گلوم خواهشا

به کشتن بده زندگیمو یه شب

بذار ضجه هام هرچی میخوان بگن

بذار ضجه ها غرق بغضم بشن

منم غرق اشکای سردم میشم

فقط “نا” ندارم ، همین فرق ماس(ت)

وگرنه منم مثل “مَرد”م میشم

https://www.academytaraneh.com/4815کپی شد!
1774
۳۹
۱