شهر من

آی زمونه !

ما بریدیم

از تموم قصه ها

آدمای سرد،

خسته

ماجرای غصه ها

سرگذشته یه حراج و

خون

ناموس و

وطن

قیمت یه دونه نون و

یه خیابون و

یه زن

شهر پر رنگ و ریا و

سبزی گلدسته ها

قحطی مهر و وفا و

عابرا شکسته ها

کودکای پیر

فال و

مرغ عشق و

بوق ماشین

بوی اسپند

اشک سرد

شوق مشق و

بوق ماشین

چپ

راست و

قصه هاتون

بازی مترسکاتون

فقر

بیداد

من

تو

ما

بازیه عروسکاتون

آی زمونه!

ما بریدیم

ما بریدیم…

https://www.academytaraneh.com/4713کپی شد!
1700
۵۲