قسمت

اگه قسمت اینه
من حرفی ندارم
تو میریو من نه
نباید بیارم
نباید من از تو
که ازرده باشم
اخه قسمت اینه
که سر خورده باشم
چه جوری بخندم
جلوت کم نیارم
چشامو ببندم
به یادم نیارم
چطور بیخیال
همه لحظه ها شم
از این خاطره ها
چه جوری جدا شم
تو میریو قسمت
فقط یم بهونست
بگو رسم من بود
نه رسم زمونست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4700کپی شد!
1203
۵۱