کمرم شکست

کمرم شکست زمانی که غریبگیتو دیدم

کاشکی بودیو میدیدی از غمت چه ها کشیدم

وقتی با چشمای خیسم تورو با غریبه دیدم

وقتی حلقشو گرفتی سنگ قبرمو خریدم

وقتی دستاشو گرفتی دستای مرگو گرفتم

منی که واست میمردم چه زود از یاد تو رفتم

دستای مرگو میبوسم وقتی تکیم شده دیوار

وقتی چشمام خیس اشکه تا سحر میمونه بیدار

یه ربان ،مشکی رو عکسم یه گلم بزار رو خاکم

بنویس رو سنگ قبرم من همون یه سینه چاکم

بنویس منم همون که دست آرزومو بستی

خورد شدم چیزی نگفتم منو کشتی دستی دستی

https://www.academytaraneh.com/4669کپی شد!
1177
۴۵