دروغ قرن

نقش  مشتم  روی دیوار
کف  آسفالت رد  رگبار
ته…. کفه ی….. ترازو
یه پرستو  شده سنگسار
توی قلبم  چند تا  زالو
بوی خون و چرک تبدار
روی حسم رد  پوتین
پای  فکرم  چوبه  دار
پشت دیوار چه عجیبه
کرم  شب تابم   نجیبه
وقتی خوابت نمی گیره
دوتا چشمات رو  صلیبه
کنج دیوار جای ما نیس
توی خونه مگه جا نیس
نه یه جاده نه یه ناودون
نه یه کوچه نه خیابون
دیواراش به هیچ جا وا نیس
حتی شکل هیچ کجا نیس
کنج  دیوار  شکل هیچم
مث کرمم که می پیچم
هم دروغم هم  حقیقت
شکل حس و فکر نیچه م  
روبروم  قابی  به  دیوار
عکس ضحاک با دوتا مار
پشت سر تاریک وخیسه
از هجوم  چندتا  کفتار
زندگی دروغ قرنه
غسل تعمید زیر ادرار

//

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4667کپی شد!
1069
۴۰