عذاب،عشق

آخر اَزم جُدا شدی !
رَفیق نیمه راه شدی
دِل و گذاشتی بی جواب !
یه عُمره می کشم عَذاب
گفتی : که عاشقی بَسه
عِشقت ، مثال هوسه !
اَزم گرفتی فاصله
ازِت نَکردم ، مَن گِله
گذُاشتیم آخر توعَذاب
عین سئوالی ، بی جواب ؟
بسه شده ، خَسته دِلم
مُرغک پَر بَسته ، دِلم
حالا تو بیزاری زِمن؟
راز و نیاز ، دل من؟
میشه که تو وَقت سَحر
بیای، دوباره خواب من؟
بشی رفیق خاطره؟
با سینه ائی که توش دله ؟
بسه شده خَسته دِلم
مُرغک پَر بَسته دِلم.

https://www.academytaraneh.com/4652کپی شد!
1182
۱۱