توقف نکن

توقف نکن

نمیخواد تشکر کنی ازدلم

که راضی شد ازعشق بدی انصراف

تو خواستی همون ابتدای مسیر

با کارات بگیری ازم اعتراف

فداکاریم هم قابلت رو نداشت

تو گفتی توقف نکن پیش من

عوض شد چجوری نگاهت به عشق

که تاکید کردی ازم دل بکن

چه فایده که سرگرم عشقت بشم

توقانون تو عاشقی جرممه

مجوز نمیدی تو به قلب من

نمیدونی عشق تو تعریفمه

با اینکه مسلم شده رفتنت

یکم وقفه بنداز تا خالی بشم

یکم حرف بزن با دل بی کسم

تا شاید بدونی که چی می کشم

https://www.academytaraneh.com/46377کپی شد!
1137
۴