لا تصفعنی / سیلی نزن

کتبت الفاظ من قلبــــــــی
ابیوم التعب زادانـــــــــی
انقدو اکتاب شعری الیوم
ابراسی المحب ضربانــی
***
شفت بس الاذاء منک
حبیبی انته ظالمنــــی
سّباح الورد شلعیــت
من بستانی حارمنــی
***
ابعمری اشکد شفت لوعات
محد یدری بس آنـــــــــه
ساعدت الفقیر اهــــــوای
الزمان ابفتنه ذبانـــــــــه
***
من اجدید صرت اتـــــراب
اسئل بل براری اتشــــــوف
ابدار النمل دشانـــــــــــی
الگلب شلعیته خله ایعــوف
***
نص قرن المضی تایـــــــه
دلیلی حاضر الصـــــدقان
او ابلیل اشگد عتبت اعلـیه
ابسجن الغربه و الاحـزان
***
ما عندی ضخر مضمـــوم
بس الالم وا حلامــــــــه
ابگلبی خضرت چلمـات
ابخدک ضاعت الشامــه
***
الفرح عندی و انا مشتاق
کتب و اشعار بفروعــــه
روح احرگ الحب ابنـــار
ابربیع الحب تجد روعـه
***
صلّیت ابلا ذنب یمــک
و انا تایه امخلینــــــی
لا تصفگ یتیم اطـرگ
اموت اولا تأذینـــــی

معنی

یه حرفی از ته قلبـــــم
نوشتم واسِ غم خواری
بیاین نقدم کنیــن حالا
بِکِش تیشه رو دیواری

فقط آزردگـــــــی دارم
پیامِ همنشینی ، نـــــــو
بکن از ریشه گلهایــــم
زِ باغت ساده چینی ، تو
***
توو عمرم ناله ها کردم
کسی دردم ، نمی دونـه
بِشو همدردِ محتاجان
زمونه ، فتنه و خــونه
***
تنم خاکی شده با تـــــو
بیابان رو بگردونیــــــد
توو غارِ مورچه ها رفتم
دلِ من رو ، نلرزونیـــد
***
یه نیم قرنیَـم ، آواره
دلم در دستِ دوستانه
شبا بی وقفه نالیـــدم
توو زندونم ، غریبانه
***
ندارم چیزی از دنیــــــــا
فقط دردم یـــــــه آوازه
توو دل ، یه خاطره رویید
با عشقِ من ، نمی ســازه
***
همین یه دلخوشی مونده
کتابامُ ، غزل هـــــــا رو
برو آتش بزن عشــــقم
نمی سوزه تنِ مـــــا رو
***
نمازِ ، بی گناهیـــــــــمُ
توو این آوارگی ، بـردم
نزن سیلی ، یتیمـــی رو
ازین دیوونگیت ، مردم
***

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۲۱/۰۴/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4519کپی شد!
795
۱۹