زخم زبون

این قَدَر زخم زبون بهم زدی

همه عقده شد واسِ ترانه هام

گلومُ بدجور دارن فشار میدن

می خوام نقطه شم به زیرِ سایه هام

اینقد این قهرا من و می ترسونن

عاقبت جدا می شیم با این غما

جونِ رازقی یه کم ، کوتا بیا

چقد هر شب بکنم واست دعا

دارم خسته میشم ازین غصه ها

بیا عاشق بشوُ ، بی ادعّا

ساده از نگاهِ من عبور نکن

ببین دیوونه میشم توو ماجرا

بزا رحمی واسِ قلبم بمونه

شاید یه روزی بخواد ، تار بزنه

تویِ گرگُ میشِ این هوا بازم

اسمتُ با غصه هاش ، جار بزنه

اینقدر زخم زبون بهم نزن

بزا توو شهرِ دلت خونه کنم

اینقد از ستاره ها واست بگم

تو رو با یه واژه ، دیوونه کنم

بیا امشبُ ، با قلبِ من بساز

نزا با ناراحتی ، جدا بشیم

وقتی رفتم اینقَدَر غصه میاد

دوس داریم دوتایمون داد بکشیم

https://www.academytaraneh.com/4434کپی شد!
1159
۲۶