سوپراستار

سوپراستار شب من نگو این بازی گناهه
نگو این راهی که رفتیم تا به امروز، اشتباهه
نگو دستای ظریفم دیگه با تنت غریبه س
نگو قلب مهربونت خونه ی یه عشق دیگه س
روی ذهن بی پناهم دیگه سایبون نمی شی
روی قلب درب و داغون، زخمه کلون نمی شی
روی بستر حریصم دیگه گیسوتُ ندارم
اسب سرکش ترانه، وحشیِ موتُ ندارم
تو بری دلم می پوسه توی تاریکی فردام
سوپراستار شب من! ماهی قرمز رویام!
تو بری تنم می سوزه توی دست سرد خونه
گُر می گیرم از نبودت؛ اینه بازی زمونه
دیگه بوسه های قرمز، بی تو نقاشی نمی شه
توی پاشویه قلبم، اسم تو کاشی نمی شه
آسمون این حوالی بی تو بوی غم می گیره
وقتی که ماهی حوضُ یه نفر ازم می گیره
سوپراستار شب من نگو این بازی گناهه
نگو این راهی که رفتیم تا به امروز، اشتباهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4429کپی شد!
768
۱۴