یـــــه جـــــــوری دوســـتـِـت دارم… !

 

نمیـــــدونــــــی دل تنهــــــــــام

کنــــــار تــــــو چه خـــــوشبخته

یـــــــــه جـــــوری دوستِـت دارم

که بـــــــاور کـــــــردنش سختـه

 

دارم حک میکنــــــم با بغــــــض

رو گلبـــــــرگـــای این غنچــــــه

یـــــه جــــــــوری دوستِـت دارم

که تــــــو فکــــرت نمـــی گنجه

 

دارم دلشـــــــــوره میگیـــــــرم

از این احســـــاس بـــی بنیــاد

چقـــــدر مدیـــــــون چشمــاتم

که این احســـــاســو یادم داد

 

دلــــــم تنهــــــــا نمیمـــــونــه

توو هـــــر لحظه تو همراشـی

همـــــه دنیامــــــو میــــدم تا

نبینـــــم توو خـــــودت باشی

 

دلــــم آروم نمــــی گیـــــــره

تا وقتـــــی توو دلت جــا شه

نگاهــــت همـــدم شب هام

خیــــالت تخت ِ مـــــا باشــه

 

به من احساس خوشبختی

به قلبم عشــــــق میدی تو

بدون تــــــو نمـــــی مـــــونم

تمـــــــام زندگیمـــــی تــــــو

 

 

https://www.academytaraneh.com/44063کپی شد!
1038
۲۰