اندِحِر یا اَ لَم / برو ای درد

اندحر یا جرح من وجـــــعی
گلبی ابسجــــــن حطیتــــه
ما یا جد مـــکان اهنـــــاه
ابحب اهــوای داعیتــــــه
***
شفت بیامـک المّـــــــــرن
امتحنتک بل سفر ویــــای
لگیت الاذء من عنـــدک
و ابحضنک بردت اهــوای
***
ما عندک رحم و یــــــای
ما تسئل علی احوالــــــی
اذا محتاجنی ابلحــــــظه
تگول اهواک یـــل غالی
***
تعبت اویاک مــــن اول
او عذاب الشفته بل تالی
لا ترضا تفارگنـــــــــی
ولو عفتک علی غالـــی
***
ارجوک ایام مهّلنـــــــــی
او گلبی ابدرب دلّانــــــــی
انزرف درب العشک ویاک
او حتی المحب ملّانـــــــی
***
العشره اویاک تالیهــــه
عذاب او نوح و ابفرگـــه
ذاک الدرب و اترکنـــی
او خلنی ابهمّی اتبـــگّه

معنی :
برو ای بینــــــــــــوا دردم
دلم خسته و زندونــــــــــی
توو این کلبه که جایی نیس
نگو عاشق و مهمــــــــونی
***
توو این روزایِ تکراری
تو رو من امتحان کردم
همش در غم و بدبختی
توو آغوش دلت سردم
***
دلت بدجوری بی رحمه
نمی پرسی از احوالــــم
اگر وقت نیازت شـــــد
پیام میدی که بد حالم
***
از اول با تو پُـــــر دردم
عذابِ آخرت دیـــــدم
من و تنها نمـــــی ذاری
گرون ترکِ تو بشنیدم
***
من و مهلت بده جونــــــم
نکش توو یادِ دلــــــداری
سفر با دردِ عشـــــــقِ تو
به خویشان زخم و آزاری
***
با تو این زندگی سخـــــته
همش درد و همش دوری
راهِ ترکِ تو آمــــــــادس
چِشَم افتاده توو کوری
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۱۷/۰۴/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4401کپی شد!
878
۲۱